د و ر الا تقان

,ˇ 5و ر و و وو 5 ف˙;و د وواو / ˙ا وا /# د ن ا ې د و ˙˙;و /0 / دو ید : / اد و ˙ /0 /و و د ˙ د˙ ˇ ه ړو ˙ یږ˙ هرادا او5 ت ˙ر د / 5˙دˇ یزر د 5ترازو ور 0 و˙ر و د /0 / و ˙ ^ ھ ورو. (3) The Entirely Merciful, the Especially Merciful, (4) Sovereign of the Day of Recompense

2023-02-01
    ص كارينا
  1. ُ ت ع رف ا م د عن
  2. بة بالبر
  3. ا ( ب )
  4. ش ه
  5. ـجـ
  6. ـعي
  7. ظهرت